Főoldal   |   Szolgáltatásról   |  Szolgáltatás megrendelése |   Demo statisztikák   |   Kapcsolat
   
   
  Adatvédelem
   
 

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
- A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
- A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet;
- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
- A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre;
- Az Online Privacy Alliance ajánlásai.

1. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezéseik

1.1. személyes adat:
a meghatározott természetes személlyel (továbbiakban: "látogató", "ügyfél") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, a látogatóra vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata a látogatóval helyreállítható;

1.2. különleges adat:
a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;

1.3. adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele, tárolása, feldolgozása, törlése és bármilyen hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt). Adatkezelésnek minősül az adatok megváltoztatása, meghamisítása és további felhasználásuk megakadályozása is;

1.4. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a személyes adatok feldolgozásának célját meghatározza.

1.5. adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

1.6. adattovábbítás:
valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

1.7. nyilvánosságra hozatal:
valamely adat hozzáférhetővé tétele bárki számára;

1.8. információs önrendelkezési jog:
minden polgár maga dönt személyes adatai sorsáról. E jogunkat csak törvény vagy – törvényi felhatalmazás alapján szűk körben – önkormányzati rendelet korlátozhatja. Az információs önrendelkezési jogot korlátozó törvénynek maga az alkotmány szab korlátokat. Érzékeny adataink feletti önrendelkezési jogunk biztosítása különösen fontos.

1.9. adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bíz meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

1.10. adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

1.11. adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

2. InterStat.hu adatkezelés alapelvei

2.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

2.1.1. Az adatkezeléssel és a látogatók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2.§ 1. pont alapján), ezért jelen Szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

2.2. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet vagyis a felhasználási feltételeket elfogadva a regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltése és elküldése rendszerünknek. Az elküldött személyes adatok (név, e-mail cím, webcím, telefonszám és egyéb adatok) bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.

2.3. A regisztráció során megadott felhasználó név és jelszót különösen nagy biztonságban kezeli és tárolja, melyet haramodik félnek nem ad át. Ezen adatok és a hozzá kapcsolódó adatok védelmét a kor technikai követelményinek megfelelő legbiztonságosabb módszerekkel védi, de az adatok feltörése ellen nem vállal felelősséget. Ha ez megtörénne, akkor a felhasználót azonnal tájékoztatja a rendszer biztonsági beállításinak megváltoztatásáról.

2.4. Az InterStat.hu nem vállal felelősséget, ha a felhasználónevet és jelszót a felhasználó kiadja harmadik személynek és ebből kára származik.

2.5. Személyes adatokat a rendszer végleges törléséig tárolja, melyről eletronikus üzenetet küld felhasználójának.

2.6. A felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja.

3. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos értelmező megjegyzések

3.1. Amikor látogatóink az InterStat.hu INGYENES 30 napos regisztrációs űrlapját kitölti, akkor a regisztráció elfogadásának feltétele egy név, e-mail cím, webcím megadása. A rendszer további használata során a pénzügyi teljesítés feltétele a számlázási adatok megadása, melyet az InterStat.hu bizalmasan kezel. A rosszul és helytelenül megadott adatokért felelősséget nem vállal, az ebből származó károkért nem perelhető.

3.2. Általános elvként nyilvánítjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor személyes adatokat kérünk regisztrált felhasználóinktól, látogatóinktól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amennyiben valaki nem adja meg személyes adatait, olykor előfordulhat, hogy nem tudja az adott, személyes adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

3.3. Az InterStat.hu semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, amelyek faji eredetre, nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

3.4. Minden esetben, amikor adatok kérünk, regisztráció, árajánlat kérés, stb.. mindig feltüntetjük, hogy milyen célra történik az adatgyűjtés, adatbekérés.

3.5. A látogatóink által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat ezirányú felhatalmazás hiányában semmilyen körülmények között nem adjuk harmadik fél számára tovább.

3.6. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adatlefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az Interstat.hu-t – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

4. A személyes adatok változtatása, törlése

4.1. Az InterStat.hu oldalán regisztált felhasználó, személyes adatait, számlázási adatait megváltoztathatja, csak a név és webcím megváltoztatása nélkül. Ezen adatok a statisztikai mérő működőképessége és a rendszer jellegéből nem lehetséges. Így a regisztráció során kérjük pontosan adja meg.

4.2. Ha bármelyik ügyfelünk kéri, hogy személyes adatait, regisztrációját, statisztikai rendszerét töröljük ki, ezt haladéktalanul teljesítjük úgy, hogy az adatbázisainkból kitöröljük a látogató által megjelölt minden egyes adatot. Ezen törlés után a régi állapot, statisztikai adatokat visszaállítani nem tudjuk, így a végleges tölrés kérése előtt, ezt kérjük alaposan gondolja át.

5. Linkek, hivatkozások

Az InterStat.hu oldalain rengeteg utalás, link hivatkozás, hyperhivatkozás található, mely más oldalakra hivatkozik. Ezen oldalak tartalmáért felelősséget nem vállal. Adatvédelmi nyilatkozat, jogi nyilatkozat nem vonatkozik ezen oldalakra. Jelen Szabályzat(ok) csak az Interstat.hu által üzemeltetett honlapok oldalaira érvényes.

6. Speciális ajánlatok küldése

Regisztráció és/vagy előfizetés között és után rendszerük a szükséges eletronikus üzeneteket, tájékoztatásokat küld, a megadott e-mail címre, a rendszer használatának igénybevételéhez.

7.. Értesítés szolgáltatások tartalmának változásáról

Amennyiben az InterStat.hu szolgáltatásaiban kapcsolatosan valamely változás történik, azt regisztrált ügyfelei számára e-mail-ben rendszerünk tájékoztatás keretében közli. Az ilyen szolgáltatás-értesítéseket - tájékoztatásokat - minden ügyfelünk számára elküldjük, az ilyen értesítési listáról nem lehet leiratkozni, mert az a szolgáltatással kapcsolatos, felhasználó érdekei érdekében valósul meg. Az InterStat.hu vállalja, hogy az ilyen lehetőségeket csak a szükséges mértékben veszi igénybe, és ezt marketing célokra nem használja fel.

   
© 2005 InterStat.hu. Minden jog fenntartva.  
     Weboldal készítés
 
Jogi nyilatkozat   |     Gy.I.K.   |     Adatvédelem   |   info@interstat.hu